Reklamacije potrošača

Na proizvode kupljene na sajtu www.herbarijum.com potrošač može da izjavi reklamaciju elektronskim putem preko e-mail adrese kontakt@herbarijum.com ili putem poziva na telefon +381642868793.

Uz izjavljenu reklamaciju, potrošač ima obavezu da dostavi dokaz o kupovini i fotografije reklamiranog proizvoda.

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu nesaobraznosti, kao i zbog pogrešno obračunate cene, oštećenja pošiljke u transportu i sl. Kada potrošač izjavi reklamaciju putem e-mail-a, Herbarijum Studio elektronskim putem potvrđuje potrošaču prijem reklamacije.

Herbarijum Studio ima obavezu da na reklamaciju potrošača odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor na reklamaciju sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije ukoliko je prihvata. Ukoliko je reklamacija potrošača prihvaćena, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, Herbarijum Studio postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Herbarijum Studio je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije se prekida kada potrošač primi odgovor na reklamaciju i nastavlja da teče kada Herbarijum Studio primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom Herbarijum Studija za rešavanje reklamacije.

Ukoliko je potrebno da se reklamirani proizvod dostavi radi utvrđivanja osnovanosti reklamacije, smatra se da je reklamacija primljena i zakonski rokovi teku od trenutka kada roba, u vezi koje se reklamacija izjavljuje, stigne na adresu sa koje je isporučena.

Ukoliko Herbarijum Studio iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije saglasnost potrošača, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Potrošač gubi pravo na reklamaciju u slučaju neadekvatnog rukovanja robom i upotrebom robe.

Reklamacija narednog radnog dana od dana isporuke

Kada potrošač izjavi reklamaciju narednog radnog dana od dana isporuke i reklamacija sadrži žalbu potrošača da mu je isporučen proizvod oštećen tokom transporta, reklamacija se prosleđuje kurirskoj službi na izjašnjenje. Ukoliko se utvrdi odgovornost kurira za gubitak ili potpuno ili delimično oštećenje proizvoda, potrošač svoja prava ostvaruje u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama.

U zakonskom roku od 8 dana, Herbarijum Studio, nakon komunikacije sa kurirskom službom, obaveštava potrošača o ishodu reklamacije odnosno odgovoru, i to:

1. Da je reklamacija prihvaćena, u potpunosti ili delimično, i koje konkretne predloge za rešavanje reklamacije je predložio Herbarijum Studio:

zamena proizvoda;
raskid ugovora i povraćaj novca potrošaču u punom iznosu maloprodajne vrednosti proizvoda sa troškovima dostave;
Reklamacija se smatra rešenom ukoliko je potrošač prihvatio jedan od predloženih predloga za rešavanje reklamacije.

Ukoliko je reklamacija rešena:

raskidom ugovora i povraćajem novca potrošaču u punom iznosu maloprodajne vrednosti proizvoda sa troškovima dostave, vrši se povraćaj novca na tekući račun potrošača uz saglasnost potrošača;
zamenom proizvoda, potrošaču se vrši besplatna isporuka drugog proizvoda, a reklamirani proizvod šalje putem jedne od poslovnica Pošta Srbije;

2. Da je reklamacija odbijena- U tom slučaju potrošač snosi troškove povraćaja reklamiranog proizvoda nazad na njegovu adresu. Povraćaj proizvoda vrši Pošta Srbije. Rok u kojem potrošač može da se saglasi sa preuzimanjem reklamiranog proizvoda je 15 dana od dana prijema odgovora na reklamaciju. Nakon isteka navedenog roka, Herbarijum Studio ne odgovara za reklamirani proizvod, niti ima obavezu čuvanja proizvoda. Nakon dva obraćanja potrošaču pisanim putem (emailom) od strane Herbarijum Studija radi preuzimanja reklamiranog proizvoda, a na koja potrošač ne odgovori kako bi se saglasio sa preuzimanjem reklamiranog proizvoda, Herbarijum Studio zadržava pravo da reklamaciju evidentira kao obrađenu i istu zatvori.

Ukoliko Herbarijum Studio odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Reklamacija zbog nepotpune isporuke

Ukoliko potrošač ne dobije kompletnu porudžbinu, potrošač ima pravo da zahteva povraćaj novca za taj proizvod, kao i troškove dostave. Takođe, potrošač može da zahteva da mu se naknadno dostavi nedostajući proizvod, i tada potrošač ne snosi troškove ponovne dostave.

Reklamacija zbog neisporuke

Ukoliko potrošaču ne bude isporučena pošiljka (npr. poručeni proizvod je izgubljen/oštećen u transportu), potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju i zahteva povraćaj novca za plaćeni proizvod i troškove dostave.

Reklamacija zbog dostave pogrešnog proizvoda

Ukoliko potrošaču bude isporučen pogrešan proizvod, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju i zahteva povraćaj novca i troška dostave.

Pravo na predomišljanje i odustanak od kupovine

Potrošač koji je obavio internet kupovinu preko sajta herbarijum.com ima zakonsko pravo da se predomisli, odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana isporuke i kupljeni proizvod vrati bez obrazloženja i dodatnih troškova, osim troškova povraćaja robe.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati odnosno poslati na posebnom Obrascu za odustanak od ugovora koji je se nalaz OVDE. Popunjen i skeniran Obrazac za odustanak potrošač šalje na e-mail adresu: kontakt@herbarijum.com. Nakon što primi zahtev za odustanak, Herbarijum Studio će poslati potrošaču potvrdu o prijemu.

Obaveza je potrošača da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac za odustanak. Potrošač vraća proizvod na adresu pošiljaoca.

Potrošač snosi trošak povraćaja robe u slučaju odustanka od kupovine. Povraćaj robe od potrošača može se obaviti slanjem robe na jednom od poslovnica Pošta Srbije ili putem kurirske službe koju angažuje kupac.

Potrošač ima obavezu da proizvod/e vrati u neoštećenom stanju. Potrebno je da potrošač zapakuje robu na propisani ili uobičajeni način da ne bi došlo do nastanka štete, što podrazumeva stavljanje pošiljke u odgovarajući omot (koverta, kutija, i slično) radi obezbeđenja sadržine pošiljke. Za navedeno obezbeđivanje pošiljke za dalji transport potrošač može da koristi ambalažu u kojoj mu je pošiljka dostavljena.

Po prijemu vraćenog proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Obaveza je Herbarijum Studija da potrošaču vrati iznos maloprodajne cene kupljenog/ih proizvoda i troškove isporuke, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Herbarijum Studio može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda u tolikoj meri da se proizvod ne može ponovo prodati, odbiće se vraćanje novca potrošaču i kurirska služba će vratiti proizvod potrošaču o njegovom trošku. Rok u kojem potrošač daje saglasnost za preuzimanje proizvoda je 15 dana od dana prijema obaveštenja da odustanak od ugovora nije odobren. Nakon isteka navedenog roka, Herbarijum Studio ne odgovaraja za proizvod, niti ima obavezu čuvanja tog proizvoda. Nakon dva obraćanja potrošaču pisanim putem (emailom) od strane Herbarijum Studija radi preuzimanja proizvoda, a na koja potrošač ne odgovori kako bi se saglasio sa preuzimanjem proizvoda, Herbarijum Studio zadržava pravo da zahtev potrošača evidentira kao obrađen i isti zatvori.

Povraćaj novca potrošaču u slučaju odustanka od kupovine

U slučaju odustanka od kupovine, povraćaj novčanih sredstava potrošaču će se izvršiti refundacijom sredstava na karticu potrošača. U slučaju da povraćaj novca na ovaj način nije izvodljiv, novčana sredstava će biti uplaćena na tekući račun uz prethodnu saglasnost potrošača.

Izuzeci od prava na odustanak od kupovine
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane (na primer, proizvodi posebno dizajnirani za potrošača kao što je ili natpisom po želji potrošača);

Neuspelo uručenje

Ukoliko potrošač odbije prijem pošiljke ili ne preuzme svoju pošiljku u ugovorenom roku (30 dana je rok koliko Pošta Srbije čuva pošiljku pri čemu se za prvih 5 dana ne zaračunavaju troškovi ležarine od strane Pošte Srbije), takve situacije predstavljaju neuspelo uručenje pošiljke potrošaču. Neuspelo uručenje za posledicu ima povraćaj pošiljke na adresu pošiljaoca (Herbarijum Studio).

Refundacija sredstava

U slučaju refundacije sredstava potrošaču (po osnovu prihvaćene reklamacije, odustanka od kupovine, neuspelog uručenja itd.), povraćaj novca se isključivo vrši na rezidentni dinarski tekući račun potrošača otvoren u poslovnoj banci u Republici Srbiji, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač može spor da reši u postupku vansudskog rešavanja spora, na način definisan tim Zakonom.

Zaštita podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

O prikupljanju, obradi i zaštiti vaših ličnih podataka, molim vas da posetite stranicu Politika privatnosti, koja je dostupna na našem sajtu.

Važenje i izmene Opštih uslova i predugovornih informacija

Ovi Opšti uslovi su doneti i stupaju na snagu 18.10.2023. godine.

Herbarijum Studio zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova i predugovornih informacija u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u slučaju izmena zakonodavnog okvira.

Ukoliko bilo koji uslov ili odredba Opštih Uslova i predugovornih informacija postane nepunovažna, punovažnost ostalih uslova i odredbi neće biti dovedena u pitanje.

Herbarijum Studio je u obavezi da potrošača na pogodan način koji je neposredno i stalno dostupan informiše o izmenama Opštih uslova i predugovornih informacija. S tim u vezi, potrošači s vremena na vreme mogu da posete ovu internet stranicu i provere da li su se Opšti uslovi i predugovorne informacije možda promenili od njihove poslednje posete.